13/05/14

המלצת הצוות הבודק את בקשת המוסד האקדמי נצרת לקבל הכרה והסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת

בהמשך להחלטותיה הקודמות של המועצה להשכלה גבוהה והחלטתה מיום 14.1.14 בעניין מתן הכרה והסמכה למוסד האקדמי נצרת להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת, הובאו בפני מליאת המועצה המלצת ועדת המשנה התחומית מיום 8.4.14 שהתקבלה לאחר שמיעת נציגי המוסד, דו"ח הצוות הבודק מיום 27.2.14, התייחסות המוסד לדו"ח זה מיום 18.3.14 וכן תשובתו הסופית של הצוות הבודק מיום  30.3.14.

מליאת המועצה קיבלה גם את מכתבי המוסד שהתקבלו ושמעה את נציגי המוסד. בהתייחס לטענות המשפטיות שהעלה המוסד, אין המועצה רואה בסיס משפטי, עובדתי או ענייני לטענות אלה ומכל מקום מובן כי אין בהחלטות המל"ג כדי לשלול באופן כלשהו, את שיקול דעת המל"ג בכל הנוגע לנושא שבנדון.

המועצה עודכנה בעבודת הצוות הבודק. הצוות הבודק קרא ובחן את מכלול מרכיבי תוכנית הלימודים: תיאור תוכנית הלימודים והתפתחותה, סילבוסים של הקורסים השונים הנלמדים בתוכנית, קורות החיים של חברי הסגל בחוג, טופסי הבחינות והעבודות ותשובות הסטודנטים לבחינות ולעבודות. כמו כן, הצוות קיים ביקור במוסד במסגרתו נפגש עם נשיא המכללה, חברי הסגל והיועץ המלווה לתוכנית בתקשורת, צפה במהלך שיעור במכללה וקיים שיחה עם הסטודנטים בקורס, ביקר בשיעור בסדנת הרדיו, נפגש  לשיחה אישית עם ראש החוג, ד"ר אביבית אגם-דאלי ו ערך ביקור בספריה ובחן את מצאי הספרים בה בתחום התקשורת. לאחר עיון בתשובת המוסד מיום 8.4.14 לדו"ח המסכם, הצוות השתכנע כי אין מקום לשנות את המלצתו למל"ג שלא להסמיך את המוסד האקדמי נצרת להעניק תואר ראשון בתקשורת.

בהמשך לכל האמור, מליאת המועצה מאמצת את המלצת  ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים, הרב תחומי ושלוחות מחו"ל מיום 8.4.14 (ח' בניסן, תשע"ד) ומחליטה לאמץ את המלצת הצוות הבודק מיום 27.2.14 שלא להסמיך את המוסד האקדמי נצרת להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת.

בהתאם לכך, לא יוכל המוסד להמשיך ולקיים הלימודים בתוכנית זו החל מסוף שנת הלימודים תשע"ד.

הנימוקים מפורטים בדו"ח ולהלן עיקריהם:

  1. הרכב הסגל מתאפיין בחוסר יציבות: ד"ר מירי טלמון, אשר הוצגה כציר מרכזי בתוכנית הלימודים, בהינתן הניסיון הרב שצברה בפיתוח חומרי הוראה ולימוד במסגרת עבודתה באוניברסיטה הפתוחה, נמצאת כרגע בחל"ת. מתשובת המוסד לא ברור אם בכוונתה לחזור וללמד בתוכנית; איש סגל נוסף, פרופ' עאטף סאלמה, לא נכלל יותר בסגל התקני בתוכנית.
  2. כל אנשי הסגל התקניים בתוכנית (ד"ר אביבית אגם-דאלי, ד"ר נורית כרמל, ד"ר ירון כץ, ד"ר ערוה מסארוה, ד"ר תגריד יחיא-יונס וד"ר נאיף ח'אלאדי) הינם במינוי בדרגת מרצה. זאת ועוד, כתוצאה מהעדרה של ד"ר מירי טלמון, ראש החוג עצמה הינה אשת סגל בדרגת מרצה בלבד.
  3. המוסד אינו מעמיד לטובת המרצים אמצעים לפיתוח המחקר וקשרים עם עמיתים (כך, למשל, נמסר לצוות כי למרצים לא מוקצים משאבים במונחי זמן או/וכסף שיאפשרו פיתוח מחקר).
  4. מעיון הצוות בחומרי הקורסים, בבחינות הניתנות לסטודנטים, ביקור בכיתת הלימוד והשיג ושיח עם הסטודנטים והסגל, ולמרות הרצון הכן, היעדים המוצהרים של התוכנית אינם ממומשים. האמצעים העומדים לרשות המרצים לטובת רמת ההוראה מוגבלים למדי.
  5. המימוש של אתגר ההוראה בשלוש שפות – ערבית, עברית ואנגלית – שהוא חיובי וראוי מאוד- אינו מתממש. זאת לנוכח קשיי הסטודנטים להתבטא בעברית. ההישגים הנמוכים של הסטודנטים בקורסים שעסקו בהוראת שפות אלה, כפי שדווחו על ידי המוסד, מעידים על הקשיים שבמימוש היעד התלת-שפתי האמור. בשל היכרות הצוות את רמת הסטודנטים בארץ בכלל, נראה כי אתגר לשוני כמו זה דורש משאבים רבים ואלו אינם מוקצים לטובת מימושו.
  6. בהסתמך על הטקסטים אותם קרא הצוות, ובכלל זה דוגמאות רבות של עבודות ובחינות, ובהסתמך על המפגשים והתצפיות הנקודתיות שערך בקורס ובסדנה, הרמה האקדמית של התלמידים בתוכנית אינה מספקת. חלקים נכבדים מן העבודות שנכללו בחומר שהוגש לבדיקה הכילו אוסף של קטעים שהועתקו כלשונם מאתרי אינטרנט שונים – חלקם אף ללא מחיקת הקווים המסמנים את הקישור לאתרים אחרים.
  7. מטלות אחרות אותן קרא הצוות, ושבהן הייתה הכוונה מצד הסגל לעודד חשיבה תיאורטית-אנליטית, לא המריאו לרמה זו (למשל, עבודות בקורס סוציולוגיה של המדיה) והשימוש בהן בפרטי קריאה היה לרוב מינימאלי, אם בכלל קיים.
  8. ההתרשמות מהרמה האקדמית הנמוכה של הסטודנטים, קיבלה חיזוק מהנתון שמסר פרופ' צוקרמן בעת ביקור הצוות במוסד, לפיו, רק כ- 5 מתוך 17 הסטודנטים שסיימו את הלימודים בחוג יהיו זכאים לתואר גם בתום שנת הלימודים הרביעית שלהם. ברוח זו טענה גם ראש החוג, כי חלק נכבד מהסטודנטים לא יהיה מסוגל לסיים את הלימודים בתום 3 שנים.
  9. למרות שיפור שהוצג בפני הצוות בעניין נגישות למאגרי מידע, מביקור שנערך בספרייה עולה כי מצאי הספרים בתחום התקשורת הינו חסר ביותר ובלתי מעודכן. מצאי זה אינו מהווה תשתית ראויה לכתיבת עבודות ולהרחבת האופקים האקדמיים של הסטודנטים.
  10. הספרייה המשרתת את תלמידי התוכנית שוכנת בספריה העירונית ואינה ייעודית לסטודנטים האקדמיים. אף כי הספריות האקדמיות עוברות שינויים רבים, הן לא נעלמות מנוף המוסדות האקדמיים ועדיין מהוות אתר מרכזי בהם.

לאור האמור ועל מנת לאפשר סיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים במוסד בתוכנית הנדונה, המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד האקדמי נצרת לעדכן את הסטודנטים הלומדים בתוכנית כי הם יוכלו להמשיך את לימודיהם במכללה האקדמית עמק יזרעאל, בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת, החל משנה"ל תשע"ה. זאת בהתאם למתווה שהוצע לקליטת הסטודנטים על ידי המכללה האקדמית עמק יזרעאל ואשר הוצג למועצה.