20/06/17

המלצת הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא הטיפול בעבירות משמעת במוסדות לשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בנושא "הטיפול בעבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה".

המל"ג מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 20.6.2017 ומאשרת את המלצת הצוות לתיקון ליקויים לדו"ח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בנושא "הטיפול בעבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה", כפי שהן מפורטות במסמך מס' 9514א'.  ההחלטה כפופה לאישור ות"ת.