28/06/17

המלצת הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא: הטיפול בעבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 28.6.2017 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מיום 20.6.2017, ובהתאם להחלטה זו היא מחליטה לאמץ את החלטת המל"ג ואת המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 20.6.2017 ומאשרת את המלצת הצוות לתיקון ליקויים לדו"ח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בנושא "הטיפול בעבירות משמעת במוסדות להשכלה גבוהה". ההחלטה כפופה אישור ות"ת.