26/12/18

המלצת ועדת המעקב לתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4431.

בישיבתה ביום 26.12.18 דנה ות"ת בהמלצות ועדת המעקב לתוכנית ההבראה של האוניברסיטה העברית בירושלים.
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המעקב כדלקמן:
– ות"ת רואה בחומרה רבה את התנהלות האוניברסיטה העברית בירושלים, אשר התנהלה בחוסר שקיפות בהתייחס לאי העברת מידע לות"ת בדבר ההסכמות עם ועד העובדים בנושא הניודים.
– ות"ת מחליטה להפחית באופן חד פעמי 3.5 מיליון ₪ מתקציב האוניברסיטה העברית בירושלים, של השנה העוקבת, שנה"ל תש"פ (המהווה כ-5% מהממוצע השנתי של תוספת תקציב ות"ת לתכנית הבראה) וזאת לאור התנהלות האוניברסיטה העברית בירושלים כאמור בתזכיר.
– ות"ת מצפה מהאוניברסיטה העברית בירושלים להקפיד על התנהלות תקינה ושקופה מול כל הגורמים המוסמכים ובהם ות"ת, משרד האוצר והממונה על השכר ובהתאם להסכם ההבראה על מנת שמקרים כאלו לא ישנו בעתיד.