18/06/19

המלצת צוות המעקב אשר בדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המל"ג בדו"ח צוות המעקב לבחינת בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים והיא מחליטה לאמץ את המלצת הצוות ולהאריך את הפעילות של הקריה האקדמית אונו מחוץ לקמפוס בירושלים עד לתום שנה"ל תשפ"ב (היינו עד ליום 30.9.2022) ולאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תש"פ בלבד מן הטעמים שפורטו בדו"ח הצוות. מכיוון שישנם היבטים שות"ת בוחנת בעניין המשך פעילותה של הקריה האקדמית אונו בירושלים (לימודים מחוץ לקמפוס) מאמצת המל"ג את החלטת ות"ת מיום 12.6.2019 להרחיב את הצוות ולצרף אליו שני חברי ות"ת. החברים שנבחרו לנושא זה הם: פרופ' יוסי שיין ופרופ' מונא מרון.
במהלך תקופה ייבחנו פרופיל הבוגרים ושילובם בשוק התעסוקה, הצלחת התוכניות בכל הנוגע לגיוס סטודנטים ערבים ממזרח ירושלים, תוך שילובם בתוכניות הרגילות יחד עם האוכלוסייה הכללית והאם התאפשרה להם למידה באיכות גבוהה תוך הקטנת אחוזי הנשירה.
הצוות יוסמך לבחון ולאשר את פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב בהתאם לקריטריונים המפורטים בדו"ח המסכם של צוות המעקב.
לקראת תום תקופת שלוש השנים, תבחן אפשרות המשך הפעילות ע"י ות"ת ומל"ג.