01/07/14

המסכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2017) למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר B.Sc. המרה מתואר B.A. במערכות מידע ניהוליות

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות בעניין בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל להארכת ההסמכה לתואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות ולהמרת התואר מ-B.A. ל-B.Sc., והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לרשום לפניה כי המכללה הוסיפה קורס במתמטיקה דיסקרטית 2 לתוכנית הלימודים, כפי שביקשו הסוקרים, והציבה את ציון הקבלה במתמטיקה למכללה על לפחות 75 בחמש י"ל ועל לפחות 85 בארבע י"ל.
  3. לרשום לפניה את חוות דעת ות"ת כי אין השלכות תקציביות ממשיות להמרת התואר מ-B.A. ל-B.Sc. ואין מניעה להמשך ביצוע השינוי הנדון.
  4. על בסיס חוות הדעת החיוביות של הסוקרים, להאריך בשלוש שנים (עד יולי 2017) את ההסמכה הזמנית (הראשונה) שניתנה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון במערכות מידע ניהוליות ולהמיר את התואר מ-B.A. ל-B.Sc..
  5. לקראת שלב ההסמכה הקבועה, יגישו הסוקרים חוות דעת למל"ג על הטמעת השינויים בתוכנית ובשאלת התאמתה לקבלת הסמכה קבועה.