15/03/17

המרכז האקדמי כרמל – בהמשך לשימוע המוסד שהתקיים בות"ת בתאריך 22.2.2017

בישיבתה ביום 15.3.2017 קיימה ות"ת דיון בערעור המרכז האקדמי כרמל על החלטת ות"ת בנושא מעקב אחר תיקון הליקויים במוסד מיום 18.1.2017.

ות"ת שמעה את רואה החשבון אשר בדק את התנהלות המוסד בישיבתה ביום 18.1.2017, שמעה את נציגי המוסד בישיבתה ביום 22.2.2017, ביום 15.3.2017 שמעה ות"ת את שני חברי ות"ת שביקרו במוסד ביום 13.3.17 .

 

לאחר בחינת מכלול המידע והחומרים ולאחר שקילת טענות המוסד בכתב ובעל פה, טובת הסטודנטים הנוכחים ומועמדים עתידיים, סבורה ות"ת, כי אין מקום לשנות את החלטתה מיום 18.1.2017 והחלטת המל"ג מיום 19.7.2016,  בהתאם לכך ות"ת ממליצה למל"ג להותיר בשלב זה את ההחלטות כאמור ולהאריך באופן זמני ומותנה את ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל במשפטים, ללא רישום סטודנטים חדשים.

 

בהתאם להחלטת המל"ג כאמור "על המוסד לעמוד בהנחיות והחלטות ות"ת ומל"ג לאור דוח רואה החשבון  שבדק את התנהלות המוסד לצורך הכרה ובפרט בנושא הבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית ומניעת חשש לניגודי אינטרסים כמפורט בדו"ח הועדה הבודקת". מכלול המידע שהובא בפני ות"ת מעיד על תיקונים מסוימים שביצע המוסד, חלקם המשמעותי  בגדר התחייבויות עתידיות כתובות ("על הנייר"), ואולם לא ניתן בשלב זה להבטיח את תיקון הליקויים המהותיים בפועל במלואם, בפרט תיקון התנהלותו של המוסד באופן מלא המבטיח את עצמאותו המלאה, כמפורט בהחלטת הות"ת מיום 18.1.2017 ובדוח רואה החשבון.

 

הואיל ובמסגרת הדיונים בעניין ההכרה וההסמכות של המוסד, עלו סוגיות משמעותיות בדבר הרמה האקדמית של המוסד, ולקראת הדיון בהארכת ההכרה של המוסד המסתיימת בספטמבר הקרוב, ממליצה ות"ת למל"ג למנות כבר כעת ועדה אקדמית לבחינת הארכת ההכרה במוסד כנהוג, וות"ת תמשיך לעקוב אחר התנהלות המוסד ועמידתו בהתחייבויותיו כמפורט בהחלטת ות"ת מיום 18.1.2017 ונושא זה יידון במסגרת הדיון הכולל בהמשך הארכת ההכרה של המוסד, יחד עם דוח הוועדה האקדמית כאמור.

להלן החלטת ות"ת מיום 18.1.2017