21/05/17

המרכז האקדמי כרמל

  1. ות"ת דנה ביום 21.5.17 בהצעה למיזוג בין המרכז האקדמי כרמל לבין הקריה האקדמית אונו.
  1. ות"ת סבורה כי קיים קושי בהצעה זו, בפרט נוכח הריחוק הגיאוגרפי בין שני המוסדות, ומהטעם שהקריה האקדמית אונו כבר מקיימת לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים, כך שפריסת הלימודים שתתקבל אם יתקיימו לימודים גם בחיפה תהווה חריגה משמעותית ממדיניות המל"ג וות"ת בעניין לימודים מחוץ לקמפוס. לפיכך מציעה ות"ת כי המרכז האקדמי כרמל יבחן אפשרות למיזוגו עם מוסד רלוונטי קרוב יותר מבחינה גיאוגרפית. 
  1. ות"ת ממליצה למל"ג  להאריך "טכנית" עד 30 בספטמבר, 2017 את הסמכת המרכז האקדמי כרמל  להעניק את התואר בתכנית לתואר ראשון במשפטים  ללא שינוי בתנאי ההסמכה הקיימים, דהיינו: ללא רישום סטודנטים חדשים לתכנית.