25/04/18

המרכז האקדמי לב – מח"ר טל – שנת מעבר בעקבות שינוי אופן התקצוב

ביום 25.4.18 דנה ות"ת בתוכנית המחרים של המרכז האקדמי לב מח"ר טל – שנת מעבר בעקבות שינוי אופן תקצוב כפי שהוצג במסמך 4268.

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 2.8.17 על העברת התקציב הרגיל (הוראה)  בגין מח"ר טל של המרכז האקדמי לב ממרכיב ההוראה אל תקציב חרדים, ולצורך היערכות המוסד להשפעת שינוי זה, מחליטה ות"ת כי שנה"ל תשע"ח תשמש כשנת מעבר. במסגרת שנת המעבר, במידה ותחול ירידה משמעותית במספרי הסטודנטיות במח"ר טל בין שנה"ל תשע"ז לשנה"ל תשע"ח, ניתן יהיה לתקצב את מח"ר טל על פי נתוני שנה קודמת (תשע"ז) במקום על פי נתוני שנה בפועל (תשע"ח). שנת המעבר תקפה לתקציב תשע"ח בלבד ועבור מח"ר טל בלבד. אין צורך בתוספת תקציבית עבור שנת המעבר כיוון והתקציב הנדרש הוקצה במסגרת התקציב המקורי.