12/06/19

המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת – הצעה לדיון חוזר בהצעת ות"ת ובקשה לתמיכה נוספת לצורך השלמת שלב ההקמה

בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בדיון חוזר בבקשת המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת – לתמיכה נוספת לצורך השלמת שלב ההקמה בהמשך להחלטת ות"ת להשתתף תקציבית בהקמת תשתית למו"פ לפוטוניקה מתקדמת, שלהקמתה נבחר המרכז למחקר גרעיני (ממ"ג) בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון. בדיון זה בהמשך לבקשת ממ"ג את עזרת פורום תל"ם במימון הגירעון התקציבי בסך של 17.8 מיליון ₪ בהקמת הפרויקט, החליטה ות"ת לקיים דיון חוזר בבקשת ממ"ג לתמיכה נוספת במרכז לפוטוניקה מתקדמת.

במסגרת הדיון החוזר קיבלה ות"ת דיווח מהשיחות והתייעצויות, שקיים בעניין פרופ' אישי טלמון חבר ות"ת, שנועדו לבחון את חשיבות התשתיות במרכז לפוטוניקה מתקדמת למחקר האקדמי בישראל ואת האתגרים הכרוכים בהפעלת התשתיות בממ"ג שורק. לאחר שנעשה בירור נוסף והובהרה התמונה המלאה, התבררה החשיבות הרבה שיש לתשתית המחקרית לתחום הפוטוניקה בישראל, לאקדמיה ולתעשיה, ועל כן מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 3.4.2019 ולהחליט כדלקמן:
1. להשתתף בתכנית ההקמה של "המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת" עד לסך של 3,200 אלפי ₪ או עד 22.5% מהשתתפותם הנוספת של חברי פורום תל"ם בהקמת התשתית, הנמוך מבין השניים, וזאת בכפוף לתנאים המינימליים הבאים:

(א) ממ"ג יפעיל את מרכז הפוטוניקה תחת חברת "איסורד", שהיא חברת היישום של ממ"ג, ותחום הפוטוניקה יוגדר בתוך "איסורד" כמרכז רווח והפסד נפרד. כמו כן, פעילות המרכז תבוקר בנפרד ע"י רו"ח חיצוני.
(ב) לתחום הפוטוניקה ב"איסורד" ימונה מנהל בעל ניסיון תעשייתי רלוונטי, ולפחות שני אנשים, שהם "מומחי טכנולוגיה וחדשנות", ובעדיפות באים מרקע בתעשייה האזרחית, ימונו לדירקטוריון "איסורד" )כפוף להמלצת רשות החברות לשרים הרלוונטיים.

2. מחצית מהשתתפות ות"ת דלעיל תתוקצב בתשע"ט ומחציתה תתוקצב בתש"פ.

3. השתתפות ות"ת תמומן מתוך המקורות שטרם יועדו בסעיף "חדשנות בהוראה" בתכנית הרב-שנתית או מתוך עודפים בלתי מחוייבים בתקציב ות"ת.

4. השתתפות ות"ת שלעיל מתווספת על השתתפות ות"ת המקורית במימון המרכז לפוטוניקה מתקדמת, העומדת במצטבר על 31,500 אלפי ₪, כך שמסגרת תקציב ות"ת למימון הקמת המרכז עומדת במצטבר על 34,700 אלפי ש"ח.

5. ות"ת מבהירה, כי היא רואה חשיבות גדולה בשימוש של המערכת האקדמית בשירותי מרכז הפוטוניקה, הן מבחינת המחקר האקדמי והן מבחינת התפתחות המרכז והצלחתו. בהתאם לכך, ות"ת מנחה את ההנהלה והצוות המקצועי לפעול מול ממ"ג להנגשת תשתיות המרכז, ככל הניתן, למשתמשים האקדמיים, לרבות תוך מתן מענה לצרכיהם הספציפיים הקשורים בפעילותם המחקרית.

6. ות"ת מסמיכה את הנהלת ות"ת לחתום על הסיכום הבינמשרדי להמשך התמיכה בתכנית ההקמה של "המרכז הישראלי לפוטוניקה מתקדמת", בהתאם לעקרונות שלעיל.