16/05/18

המרכז לחקר הים התיכון באוניברסיטת חיפה – השתתפות ות"ת חד-פעמית בתשע"ט

בישיבתה ביום 16.5.2018 דנה ות"ת בבקשתה של אוניברסיטת חיפה לקבלת תוספת תקציבית למרכז הישראלי לחקר הים התיכון (MERCI),והיא מחליטה כדלקמן:

  1. לתמוך במרכז לחקר הים התיכון (MERCI) בשנה"ל תשע"ט בלבד, בסכום חד פעמי של 1,500 אלפי ₪, שמטרתו להנגיש לחוקרים בישראל את הציוד והתשתיות שנרכשו ע"י המרכז בכלל, ואת הציוד והתשתיות הימיים בפרט. המקור התקציבי למימון תוספת תקציבית זו הוא סעיף הרזרבה הכללית.
    1. תוספת זו כפופה לתנאים כדלקמן:
  • קיום המלצות ועדת הערכת האיכות בנושא גיבושה של תכנית אסטרטגית מדעית ע"י MERCI וגיבוש מדיניות תקציבית מפורטת לרכישה ותפעול של כלל התשתיות העומדות לרשות המרכז לשביעות רצונה של הנהלת ות"ת והצוות המקצועי.
  • הגשת תכנית פעילות לשימוש בכספי התוספת התקציבית ואישור תכנית זו ע"י הצוות המקצועי בות"ת.
    1. ההתחשבנות הסופית בגין הפעילות תעשה בכפוף לביצוע בפועל ולא תחרוג ממסגרת התוספת התקציבית החד פעמית שלעיל.
    2. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבחון את נושא הקמתו של מנגנון קבוע לתמיכה בשימוש בתשתיות המחקר הימי ולהגיש את המלצותיו לות"ת במהלך המחצית הראשונה של תשע"ט.