14/08/19

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בהמשך למידע שהובא בפניה, לרבות חוות הדעת המקצועיות, בדיקות רשות התאגידים והחלטות ות"ת ומל"ג קודמות בנושא, דנה ות"ת בישיבתה ביום 14.8.2019 בבקשת המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה להארכת ההכרה בו.

 

 1. ות"ת מצאה כי המוסד טרם תיקן את הליקויים שעלו בהחלטות ות"ת/מל"ג קודמות כנדרש וכן מצאה כי מתקיימים ליקויים נוספים, בהתאם לפירוט שלהלן:
 • למוסד תלות כלכלית משמעותית ביזם וקיימת מעורבות שלו בהתנהלות המוסד:
 • נלקחו הלוואות חדשות מהיזם והוא אף משלם ישירות לספקי המוסד (באמצעות חברה בבעלותו).
 • ההסכמים החדשים עם היזם לא הועברו למל"ג/ות"ת חרף הדרישה המפורשת של מל"ג/ות"ת.
 • בניגוד להחלטות ות"ת/מל"ג המוסד המשיך לגבות שכ"ל מראש לכל שנות הלימוד ורק לאחר שהדבר התברר, התחייב נשיא המוסד כי המוסד יפסיק לגבות שכר לימוד מראש לתקופה שמעבר לשנת לימודים אחת.
 • המוסד ממשיך גם היום לשעבד את כספי הסטודנטים שנגבו מראש להלוואות לבנקים בניגוד להחלטת ות"ת ומל"ג.
 • למוסד אין אישור ניהול תקין משנת 2018.
 • במוסד לא מאוישים מזה כשנתיים תפקידי מנכ"ל וסמנכ"ל כספים.
 • המוסד טרם אישר את תיקון התקנון וטרם עדכן את הרכב האסיפה הכללית כנדרש על פי ההנחיות התאגידיות. בתוך 3 חודשים מיום החלטת המל"ג

ו.1 על המוסד למונות לפחות 8 חברים חדשים נוספים לאסיפה הכללית, בהתאם להנחיות ות"ת ומל"ג בתוך שלושה חודשים מיום החלטת המל"ג.

ו.2. המוסד יעביר הצהרות חתומות בדבר היעדר ניגוד עניינים של כל חברי המוסדות המנהלים ובעלי התפקידים הבכירים.

 • כמו כן, הובא לידיעת ות"ת כי המוסד במצב פיננסי קשה ונראה כי ישנו חשש לחדלות פירעון.
 1. על אף האמור לעיל, והואיל והמוסד נמצא בהליכים מול רשות התאגידים העשויים להשליך על ליקויים אלה ועל מצב המוסד בכללותו, ובכפוף ולאחר קבלת התחייבות המוסד לתיקון הליקויים, ממליצה ות"ת למל"ג להאריך את ההכרה הזמנית במוסד עד לסוף דצמבר 2019, זאת ללא רישום סטודנטים חדשים מעבר לסטודנטים שנרשמו עד כה ויחלו לימודיהם באוקטובר 2019, ותוך דרישה להצגת רשתות בטחון מטעם מוסדות להשכלה גבוהה רלוונטיים אחרים והסכמתם המפורשת לקליטת כל הסטודנטים בכל שנות הלימוד ובכל תכניות הלימודים במוסד, למקרה בו יחדל המוסד מלהתקיים מכל סיבה שהיא.