17/02/16

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – החלטות

4.1   דו"ח ביניים על הביקורת במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – מסמך מספר 3858.

4.2   בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה: חינוכית, התפתחותית וקלינית – מסמך מספר 3859.

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בעניין דו"ח הביקורת על המוסד, דנה ות"ת בדו"ח המעקב אחר תיקון הליקויים ובמסמכים שהעביר המוסד בעניין זה, ולהלן המלצת ות"ת  למל"ג:

 1. ות"ת רושמת בפניה את התיקונים שביצע המוסד ואת התחייבויותיו.
 2. בנוסף סבורה ות"ת, כי יש מקום להמשך מעקב אחר יישום התיקונים שביצע המוסד ואחר עמידה בהתחייבויותיו ובפרט אלה:
  א. התחייבות כי ככל שייעשה הסכם נוסף עם החברה המממנת, הוא יועבר לאישור ות"ת/ מל"ג בטרם ייחתם.
  ב. התחייבות לכינוס דירקטוריון המוסד לישיבות באופן תכוף, שליחת מלוא החומר לרבות עריכת פרוטוקולים מפורטים שישקפו את הדיון.
  ג. התחייבות להבטחת אי מעורבותו של מר ביתן בהחלטות לגבי פעילותו השוטפת של המוסד ואי השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.
  ד. לפעול לכך שדירקטוריון המוסד יקבע את המורשים להתחייב ולחתום בשם המוסד, ובלבד שאלה יהיו מבין עובדי המוסד בשכר, יו"ר האסיפה הכללית או יו"ר הדירקטוריון בלבד. הנשיא יהיה אחד מבעלי זכויות החתימה.
  ה. לפעול להשבת יתרת החוב של המרכז האקדמי דן.
  ו. התחייבות להקפיד על דיווחים תקינים לרשות התאגידים בהתייחס לשכר.
 3. כמו כן, לאור הדוח וההסכמים שהעביר המוסד, ות"ת בדעה כי עדיין עולים קשיים בהתייחס לעצמאותו של המוסד שלא זכו למענה מספק, בפרט במישור מעורבותו של נותן ההלוואה למוסד. כן עולים קשיים בהתייחס לקשרים עם המרכז האקדמי כרמל.
  על כן, בין היתר, לקראת הדיון בהכרה במוסד שתתקיים לקראת ספטמבר 2016, על המוסד לפעול להבטחת עצמאותו, כמפורט להלן:
  א. הואיל ולמוסד הסכם הלוואה בסכום משמעותי ואשר איתנותו הפיננסית של המוסד תלויה בו, והואיל והחזר ההלוואה הוא מתוך תזרים חיובי, העמדת משרד לשימושו של נותן ההלוואה במוסד, בפרט בצמוד למשרדי הנהלה, וכן רכישת שירותי ייעוץ לדירקטוריון המוסד, שירותים שאינם עולים בקנה אחד עם מחויבות המוסד להבטחת אי מעורבותו של נותן ההלוואה והיזם, כפי שנדרש, מעלים חשש ממשי לניגוד עניינים שאינו ניתן לנטרול. בהתאם לכך, וכל עוד הסכם ההלוואה בתוקף, אין מקום לרכישת שירותי ייעוץ או השכרת משרד, המאפשרים מעורבות בפעילות המוסד, בין נותן ההלוואה למוסד.
  ב. נספח ב' לאמנה עם המרכז האקדמי כרמל לרכישת שירותי רכש, שירותים כספיים, שירותי מחשוב, שירותי ספריה ושירותי שווק מעלה קשיים הן במישור ההפרדה בין מוסדות אלה והבטחת עצמאותם והן במישור ייחוס ההוצאות ותחשיב העמסת העלויות. על כן אין מקום להמשך "שיתוף הפעולה" כפי שעוגן בנספח כאמור ויש להבטיח הפרדה מלאה בין מוסדות אלה.
  ג. בהתאם להנחיות, על המוסד להעסיק את הנשיא במשרה מלאה כאשר המוסד יהיה מקום עבודתו היחיד. הנחייה זו נועדה להבטיח את מחויבות הנשיא הבלעדית והמלאה למוסד וכן את המשתמע מאופייה של מערכת יחסי עבודה, בתפקיד הניהולי הבכיר ביותר במוסד להשכלה גבוהה, בפרט בהתייחס לנושא המשרה העומד בראש המוסד והנושא באחריות לפני האסיפה הכללית והדירקטוריון לניהול המוסד, רמתו ואיכותו. המוסד קונה כיום שירותים מחברת "ר.ב – נ.ע" שהיא חברה באחזקה ובשליטה של פרופ' גולדמן ורעייתו, המתחייבת להעניק שירותי נשיא ע"י פרופ' גולדמן. מעבר לקשיים האמורים מעלה, תשלום לנשיא המוסד בחשבונית מעלה גם סיכון של המוסד בהתייחס לתביעות עתידיות לעניין זכויות סוציאליות, מס בריאות, ביטוח לאומי וכד'. נוכח האמור, על המוסד להעסיק את הנשיא כעובד בשכר ושלא באמצעות רכישת שירותים.
  ד. בביאור 17 לדוחות הכספיים של המוסד מצוין כי שיקים והוראות קבע עתידיים משועבדים לטובת התחייבות המוסד לבנקים. כמו כן ישנם סטודנטים המשלמים את מלוא שכה"ל מראש בשיקים הנשמרים בכספת המוסד. שני אלה, עלולים להעמיד את הסטודנטים בסיכון בלתי סביר. על כן, אין מקום לאפשר לסטודנטים לשלם מראש את כל שכה"ל וכן אין מקום לשעבד את התשלומים העתידיים של הסטודנטים[1].
  ה. ות"ת חוזרת על עמדתה כי גובה הריבית שנקבע להלוואה שנותן היזם למוסד אינו סביר בתנאים הקיימים. ות"ת דורשת, לכל הפחות, לקבל מהמוסד הצעות למיחזור ההלוואה מ-3 בנקים. הצוות המקצועי ינחה את המוסד לגבי אופן ומתכונת קבלת ההצעות כאמור.
  ו. ות"ת מבקשת לקבל אסמכתא מהבנק על זהות מורשי החתימה בחברת ש.א.א באופן שיאפשר להבטיח את התחייבות המוסד בנושא.
 4. במצב הדברים בו פעל המוסד לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח, וכן לגבי ליקויים נוספים, ונושאים הדורשים המשך טיפול, התחייב המוסד כי בכוונתו להמשיך ולפעול כאמור, ובהמשך לעמדת משרד הבריאות לפיה אין מחסור במקומות להתנסות מעשית בתחום פסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה התפתחותית, אין מבחינת הות"ת מניעה בהיבטים שבתחום אחריותה, להמליץ למל"ג לאשר את בקשת המוסד לפתוח את תכנית הלימודים בתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ובפסיכולוגיה התפתחותית.לאור עמדת משרד הבריאות בהתייחס למחסור במלגות להתמחות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית, ממליצה ות"ת למל"ג לקיים דיון בבקשת המוסד לפתוח מסלול לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, לאחר ובכפוף לתוצאות בחינת עמדה זו.

 

[1] הוראה בעניין זה תפורסם לכלל המוסדות במידה שיתברר כי ישנם מוסדות נוספים הפועלים בדרך זו.