20/04/16

המשך דיון בנושא: ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית – הצגת הצעת מדיניות לחומש לקראת יציאה לשימוע ציבורי

ב-20.4.2016 קיימה ות"ת דיון בהצעת עקרונות המדיניות לקראת גיבוש התוכנית הרב-שנתית לחומש תשע"ז-תשפ"א. זאת, בהמשך למחקר שערכו ד"ר גלעד מלאך, ד"ר לי כהנר ומר איתן רגב, שהוצג ונדון בות"ת בישיבתה ב-9.3.2016. ות"ת מאמצת את המלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ומחליטה להמשיך ולקדם את גיבוש המדיניות כדלקמן:

  • לאשר עקרונית את הצעת המדיניות שהוצגה בפניה בישיבתה ב-20.4.2016, לקראת גיבוש התוכנית הרב-שנתית לחומש תשע"ז-תשפ"א.
  • עקרונות המדיניות והמחקר יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג לצורך שימוע ציבורי למשך 90 יום.
  • בתום תקופה זו, יחזור המסמך, בצירוף ההערות שתתקבלנה, לדיון נוסף ולהחלטות בוועדת ההיגוי, ות"ת ומל"ג.