27/11/19

המשך דיון בתוכנית הלימודים הארבע-שנתית ברפואה של אוניברסיטת אריאל: (M.D) היבטים תקציביים – מסמך מס' 4616

לאור החלטת מל"ג יו"ש מיום 13.2.2019, והחלטת המל"ג מיום 11.4.2019 אשר ברכה על השלמת הליך האישור לפתיחת תכנית לימודים ארבע- שנתית ברפואה (MD) באונ' אריאל, ובהמשך להחלטת בג"ץ מיום 15.4.2019 )בג"ץ (1346/19 "כי ות"ת תידרש לנושאים התקציביים הנדרשים לצורך יישום החלטת המל"ג", ולאחר שנדרשה ות"ת לנושאים התקציביים הנדרשים בישיבותיה מימים 18.7.2018 ו – 31.7.2019 לצורך יישום ההחלטה, והואיל ומדובר בהגדלת מספר הסטודנטים לרפואה שהוא צורך לאומי שעלה ע"י כלל הגורמים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. במסגרת התכנית הרב שנתית להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה והקצאת תוספת מכסות לעניין זה ממשרד האוצר לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה, ובהמשך לדיווחי המוסדות האחרים המקיימים לימודי רפואה על אומדן גידולי מספרי הסטודנטים לרפואה בתש"פ, מאשרת ות"ת לאוניברסיטת אריאל 280 מכסות תוספתיות לטובת תכנית הלימודים ברפואה MD בחלוקה שווה על פני 4 שנים (70 סטודנטים בשנה). כמו כן, המוסד יתוקצב עבור הגידול במסגרת מודל התמרוץ של ות"ת להגדלת סטודנטים לרפואה.
 2. החלטה זו מותנית ותכנס לתוקפה לאחר ובכפוף להשלמת הנושאים המפורטים מטה עד לפתיחת סמסטר ב' שנה זו:
  • הבטחת איתנות פיננסית: המוסד יעביר לצוות מקצועי בות"ת את ההתחייבות שניתנה לו על ידי התורם בדבר 7 מיליון $ תרומות לסגירת גירעונות ככל שיהיו. סכום זה ישמש כקרן לאיזון תקציב הפקולטה. יצוין כי הואיל והתקציב שהגישה אוניברסיטת אריאל הוא רזה בהשוואה לפקולטות לרפואה במוסדות אחרים, בין היתר, לנוכח פעילות מחקר מצומצמת והוצאות תפעול נמוכות, מבקשת ות"ת להדגיש את אחריותה של האוניברסיטה להבטחת איתנותה הפיננסית לאורך זמן.
  • הכשרה קלינית:
 • המוסד ימציא לצוות המקצועי בות”ת הסכמי סינוף עם בתי החולים מעייני הישועה ולניאדו.
 • המוסד ימציא לצוות המקצועי בות”ת הסכמים מתאימים עם האוניברסיטאות הרלוונטיות לשימוש בשדות קליניים המצויים בבתי חולים המסונפים לפקולטות לרפואה אחרות. יובהר כי לא יתקיים סינוף של בית חולים ליותר מפקולטה אחת (סינוף כפול).
 • כלל ההסכמים יבטיחו הכשרה קלינית ראויה עבור כל הסטודנטים וכן שלא תהיה פגיעה בהכשרה הקלינית של התכניות הקיימות לרפואה – כנדרש בהמלצות הועדה הבודקת ובהתייחס להמלצות מרום – הלפרין בעניין זה.
 • המוסד יתחייב שלא להציע תנאי תשלום מועדפים על התנאים הקיימים בין אוניברסיטאות אחרות לבתי החולים, ולפעול על פי הקבוע בדוח גלזר-ישראלי.
 • לאחר המצאת כל המסמכים הנושא יובא לות"ת.

 

 1. עד לחודש ספטמבר מידי שנה יעביר המוסד לצוות המקצועי בות"ת דו"ח ביצוע שנתי לפקולטה לרפואה בכדי לעקוב ולוודא אחר האיזון התקציבי של לימודי הרפואה במוסד. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לעקוב באופן שוטף אחר התפתחות המוסד ולדווח לה אחת לשנה על המצב הפיננסי.

 

 1. ות"ת מבהירה שלא תהיה תוספת תקציבית ייעודית למוסד בגין פתיחת בית הספר לרפואה. ההקצבות יהיו בהתאם לתוספות הייעודיות הקיימות בכלל המערכת.

 

 1. ות"ת תקיים בהקדם דיון בכלל המלצות דו"ח מרום – הלפרין.