22/11/17

המשך דיון בתוכנית הרב שנתית: לימודי רפואה כללית

בישיבתה ביום 22.11.17 דנה ות"ת בתוכנית החומש האקדמית, ובבקשת  אוניברסיטת אריאל לפתוח פקולטה לרפואה וללמד תוכנית ארבע-שנתית לרפואה.

לאור הצורך הלאומי הדחוף בהגדלת מספר הרופאים בישראל, ולנוכח בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתיחת תוכנית ארבע שנתית ברפואה מחליטה ות"ת:

  1. להשלים את עבודת המיפוי של השדות הקליניים ברפואה, שמתבצעת ע"י הצוות המקצועי המשותף לאגף התכנון ומדיניות בות"ת, משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה (המועצה הלאומית לכלכלה). תוצאות המיפוי יובאו לדיון ואישור בות"ת תוך מתן הערכה, ככל הניתן, להיקף קיומם של שדות קליניים נוספים להכשרת סטודנטים לרפואה, מידת קיומו של פוטנציאל להכשרת שדות קליניים נוספים בבתי החולים בישראל ומשמעות הכשרת שדות אלה. ככל שימצאו שדות קליניים ראויים נוספים, שאינם מנוצלים כיום ע"י האוניברסיטאות הקיימות, תתבצע פניה לאוניברסיטאות הרלבנטיות במטרה לבדוק עקרונית את הסכמתן להגדיל את מספר הסטודנטים בתכניות הקיימות ומשמעות ההגדלה. ככל שיוסכם על ידן להגדיל את מספר הסטודנטים בתוכניות הקיימות, תתבצע פניה למשרד האוצר להעמדת המקורות התקציביים המתאימים להרחבה כאמור.

 

  1. להמליץ למל"ג לבחון מחדש את החלטתה בנושא צמצום מספר הסטודנטים הזרים לרפואה (כאמור בדו"ח אנדורן), לרבות השלכות יישום ההחלטה, לאור תוכנית החומש לקידום הבינלאומיות אל מול הצורך בשדות קליניים נוספים לסטודנטים ישראלים.

 

  1. תוצאות סעיפים 1-2 לעיל יובאו לדיון בות"ת, ובהתאם תוכל ות"ת לגבש את המלצתה לאופן הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בישראל, כדי להגיע ליעד הלאומי, לרבות התייחסות לבקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית ארבע שנתית ברפואה. עם זאת, ולאור הדחיפות בקידום הנושא, מבהירה ות"ת כי ניתן במקביל להעביר את הנושא לבחינתה של מל"ג יו"ש אשר תעביר חוות דעתה ביחס לתכנית לות"ת.

 

  1. בנוסף לאמור לעיל,  אוניברסיטת אריאל תוכל להגיש בקשה לות"ת לפתוח תוכנית ארבע שנתית ברפואה תתבצע בכפוף לסעיפים הבאים:

א.      בחינת תוכנית ההכשרה הקלינית בהתאם לאחת החלופות הבאות:

  • ההכשרה הקלינית בישראל במסגרת נ"ז אקדמיות של אוניברסיטה ישראלית שיוכרו ע"י אוניברסיטה מחו"ל לקראת תואר ברפואה של אוניברסיטה מחו"ל (אריאל).
  • הכשרה קלינית בישראל מטעם אוניברסיטה ישראלית שתקלוט את הסטודנט שסיים את החלק הפרה קליני באוניברסיטה בחו"ל (אריאל) לקראת תואר ברפואה מטעם אוניברסיטה ישראלית.
  • הכשרה קלינית בישראל מטעם תוכנית משותפת לקראת תואר משותף של אוניברסיטה ישראלית ואוניברסיטה מחו"ל (אריאל).

ב.     בחינה אקדמית מקיפה ובכלל זה קיומו של סגל אקדמי מתאים לפיתוחה של תוכנית זו.

ג.      ות"ת דורשת  ממל"ג יו"ש להגיש לאישור ות"ת את ההסדר המפורט בסעיף א' לעיל.

 

  1. בכל מקרה ות"ת מתנה את פתיחת התוכנית הלכה למעשה בבדיקה מקיפה ויסודית של הצוות המקצועי בות"ת להיתכנות התקציבית של התוכנית והשלכותיה על האיתנות הפיננסית של אוניברסיטת אריאל.