12/06/19

המשך דיון בתכנית הרב שנתית – תכניות לחרדים

בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בבקשות של אוניברסיטת חיפה לקיים: א. תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית (במבח"ר); ב. תכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה, וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה.
ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית וממליצה למל"ג כדלהלן:

1. לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש בקשה לקיים תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית במבח"ר, בכפוף להגשת התוכנית המקבילה לאוכלוסייה הכללית באוניברסיטת חיפה.

2. לא לאשר לאויברסיטת חיפה להגיש תכנית לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה, וזאת מהנימוקים הבאים: א. לימודים רב תחומיים הוגדרו כרמה ג' בסדר העדיפויות התחומי שהמליצה עליו בזמנו ועדת ההיגוי להגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ואושר ע"י ות"ת ומל"ג; ב. במסגרת התכנית הרב שתית לאוכלוסייה החרדית אושר לאוניברסיטת בר אילן לקיים תכנית לתואר ראשון בלוגיסטיקה וניהול במח"ר של האוניברסיטה. עם זאת, יתאפשר לאוניברסיטה להגיש בקשה מחודשת לקראת שנה"ל תשפ"ב.