13/08/19

המשך הדיון בתוכנית הרב שנתית – בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים במבח"ר תוכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 31.3.2019 ובהמלצת ות"ת מיום 31.7.2019 בדבר בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה, וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה, והיא מחליטה לא לאשר לאוניברסיטה להגיש את התוכנית, זאת מהנימוקים הבאים: א. לימודים רב תחומיים הוגדרו כרמה ג' בסדר העדיפויות התחומי שהמליצה עליו בזמנו ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ואושר ע"י ות"ת ומל"ג; ב. במסגרת התוכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית אושר לאוניברסיטת בר אילן לקיים תוכנית לתואר ראשון בלוגיסטיקה וניהול במח"ר של האוניברסיטה. עם זאת, יתאפשר לאוניברסיטה להגיש בקשה מחודשת לקראת שנה"ל תשפ"ב.