20/03/18

המשך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך מס' 9834 לגבי ההצעות להגשת תוכניות לימודים חדשות הנכללות במסמך זה, על נימוקיהן, למעט ההמלצה לגבי תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי צעירים של המכללה האקדמית של תל אביב-יפו (התקבלה החלטה נפרדת). רשימת התוכניות ממסמך מס' 9834 מצורפת כנספח להחלטה זו.