24/06/20

המשך הפעלת מלגות המר, לב ציון ו"כלכלת ישראל"

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 24.6.2020 דנה ות"ת בתוכנית המלגות לדוקטורנטים בתחום כלכלת ישראל ובעדכון החלטתה מיום 20.5.2020 בנושא תוכנית המלגות ע"ש המר לבציון

א.     בהמשך להחלטת ות"ת מיום 20.5.2020 ולאור פניות שהגיעו מהמוסדות להשכלה גבוהה בדבר חשיבות המשך הפעלתן של תוכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון, ועל מנת לשמור על המצב הקיים עד לסיום הליך בחינת  מידת הרלוונטיות והאפקטיביות בהפעלת תכניות אלו ומידת התאמתן ליעדים והמטרות שלשמן הוקמו וכן ליעדי המערכת בתקופה זו, מחליטה ות"ת לעדכן את סעיף ג' בהחלטתה מיום 20.5.2020   כך שתימשך הפעלת תכניות המלגות ע"ש המר וע"ש לבציון, זאת עד לסיום הבחינה האמורה וקבלת החלטה בנושא.

ב.     כמו כן, בהמשך לממצאי הבדיקה של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות של לימודי הכלכלה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בדבר מחסור חמור בחברי סגל ובעתודות סגל מתארים מתקדמים בתחום, ולבדיקת חלופות שונות לקידום תחום הכלכלה בארץ, בין השאר ע"י הענקת מלגות, מחליטה ות"ת כי במסגרת זו תיערך גם בחינה של תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל" הפועלת החל מתשע"ה. כמו כן תוארך הפעלתה של תכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל", למשך שנתיים נוספות (תשפ"א ותשפ"ב) או עד לסיום הבדיקה וקבלת החלטה בנושא (המוקדם מביניהם).

ג.       ות"ת מחליטה  לאשר את הארכת המינוי של חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות לדוקטורנטים בתחומי  "כלכלת ישראל" לשנתיים נוספות דהיינו עד סוף שנת תשפ"ב בהרכב כדלקמן:

פרופ' ראובן גרונאו, האוניברסיטה העברית-יו"ר

פרופ' אפריים צדקה, אוניברסיטת ת"א

פרופ' צבי אקשטיין. המרכז הבינחומי בהרצליה

פרופ' איתן שישינסקי, האוניברסיטה העברית