15/11/16

המשך הפעלת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול במח"ר (גברים) במכללה האקדמית אשקלון לשנתיים נוספות

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול במח"ר (נשים וגברים) וזאת לתקופה של שנתיים נוספות, עד נובמבר 2018.
  3. לקראת תום תקופת ההפעלה על המוסד יהיה להגיש דיווח מפורט המתייחס לתוכנית הלימודים במלואה, על פני 3 שנות הלימוד.