25/03/20

המשך התוכנית למלגות חד שנתיות לדוקטורנטים בינלאומיים

בישיבתה ביום 25.3.20 דנה ות"ת בתוכנית המלגות החד שנתיות לדוקטורנטים בינלאומיים, בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 21.2.18 לקיים תכנית מלגות לדוקטורנטים בינלאומיים המגיעים לישראל ללמוד באחת מאוניברסיטאות המחקר לתקופה של עד שנה, מחליטה ות"ת לאשר את המשך תכנית מלגות חד-שנתיות לדוקטורנטים בינלאומיים לשנים תשפ"א-תשפ"ב כדלקמן:

תכנית המלגות החד-שנתיות לדוקטורנטים בינלאומיים תפעל בין השנים תשפ"א-תשפ"ב, ותקצה לכל אחת מ- 8 אוניברסיטאות המחקר סכום של 560,000 ₪ בשנה עבור מלגות בגובה של 80 אלף ₪ למלגה לשנה כאשר הסטודנטים יגיעו לישראל לתקופה של סמסטר (לכל הפחות שלושה חודשים) ועד שנה אחת. כך, התקציב השנתי לכלל התכנית יעמוד על 4.48 מיליון ₪, ובסך הכל עד תשפ"ב התקציב יעמוד על 8.96 מיליון ₪.

הקול הקורא למחזור תשפ"א ותקנון התכנית מצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.