25/03/20

המשך התוכנית למענקי קישור

בישיבתה ביום 25.3.20 דנה ות"ת בהארכת תכנית ות"ת למענקי קישור (Glue Grants) , בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל וקשרי מחקר בינלאומיים בפרט, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 21.02.2018 בקשר להקמת התכנית למענקי קישור למענקים המופעלת ע"י הקרן הלאומית למדע, ועל בסיס ההיענות הגבוהה בתכנית ועל מנת להמשיך לקדם ולתמוך בשיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. לאשר המשך התכנית בשנים תשפ"א ותשפ"ב על בסיס אותם תנאים:

א. התוכנית תופעל ע"י הקרן הלאומיות למדע.

ב. במסגרת התכנית ינתנו תוספות למענקים האישיים הניתנים ע"י הקרן הלאומית למדע בסדר גודל של כ-40,000 ₪ למענק.

ג. התקציב הכולל להפעלת התכנית בתשפ"א ותשפ"ב יעמוד על 5 מיליון ₪ מידי שנה ובסה"כ 10 מלש"ח לשנים האלו.

2. לאחר תום תקופת המענקים של תשע"ט (במהלך תשפ"ב) יערוך הצוות המקצועי הליך הערכה ותוצאותיו יובאו לדיון בות"ת