28/11/18

המשך התוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להתייעלות אנרגטית בשיתוף משרד האנרגיה

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בתוכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להתייעלות אנרגטית בישתוף משרד האנרגיה וזאת בהמשך להחלטות ממשלה בדבר הצורך הלאומי בקידום נושא ההתייעלות האנרגטית, מחליטה ות"ת לאשר עקרונית את המשך התכנית לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה, להתייעלות
אנרגטית. בכפוף לקבלת תקציב תוספתי של כשני מיליון ₪ ממשרד האנרגיה. התוכנית המפורטת והקול קורא , יובאו לאישור ות"ת בהמשך.