17/02/16

המשך חברות ישראל ב-ESS – הסקר החברתי האירופי

 

  1. בהמשך להמלצות הוועדה המקצועית ושל משרד המדע , מחליטה ות"ת לאשר תקצוב להצטרפות ישראל לגל הקרוב של איסוף הנתונים במסגרת הסקר החברתי האירופי ESSurvey על תקן "מדינה אורחת" בעלות חד פעמית של 2,594 אלפי ₪ הכוללים דמי השתתפות בתשתית האירופית, עלויות איסוף ועריכת הנתונים -בארץ ועלויות ניהול התשתית בארץ בעבור השנים 2018-2016.
  2. בתיאום עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל הוחלט כי ניהול התכנית, הפיקוח, הבקרה וייצוג ישראל בתשתית האירופית ESSurvey ימשיכו להיות באחריות של משרד המדע כמו בסבב הקודם ומתקציב של ות"ת בגין סעיפי הפעילות המפורטים במזכר שהוגש לות"ת.
  3. אישור התקצוב מותנה בחתימת סיכום בינמשרדי בין ות"ת ומשרד המדע, המעגן את העקרונות, חלוקת תחומי האחריות בין הגופים ומחויבויותיהם להנחת דעת הצוות המקצועי.
  4. במהלך תשע"ז, לקראת הסבב התשיעי בו תצטרך מדינת ישראל להחליט על חברות מלאה או סיום חלקה בתכנית, תתקיים בחינה מחודשת של ההשתתפות, לרבות בחינת השימוש בנתוני הסקר, בדיקה של תפוקות מחקריות שונות, כגון, פרסומים, זכיה במענקי מחקר וכיו"ב, תקצוב התשתית לטווח ארוך, לרבות מציאת שותפים אסטרטגיים למימון התשתית, וכן היבטים תפעוליים שונים של התשתית, לרבות בחינת ההתקשרות עם הגוף המבצע ועוד. הוטל על הצוות המקצועי בות"ת לבצע את המעקב בהתאם.
  5. ות"ת מדגישה את החשיבות ואת הצורך בהמשך העבודה הפרו-אקטיבית של הוועדה המקצועית בתחומים של הגברת המודעות לקיום התשתית בקרב הגורמים האקדמיים השונים ולהגברת השימוש בתשתית, ומנחה את הגורמים המקצועיים לפעול בהתאם.