28/11/18

המשך יישום התוכנית למרכזי יזמות וחדשנות

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בהמשך התנעת התוכנית למרכזי יזמות וחדשנות וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 5.3.2018 לפיה הקימה ות"ת תכנית לעידוד יזמות באקדמיה באמצעות תמיכה בהקמה/שדרוג של מרכז יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת והקצתה לנושא זה סך של 60 מליון ₪ כך שבשלב ראשון יחולקו 45 מליון ₪ לשלושת הזוכים בקול הקורא לעידוד הקמת מרכזי יזמות וחדשנות באקדמיה במוסדות המתוקצבים ויתרת התקציב בסך 15 מיליון ₪ תחולק בהתאם לאישור ות"ת לאחר בחינה מעמיקה של התכנית, ובהתאם להמלצות ועדת השיפוט שבחנה את ההצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא, מחליטה ות"ת כי המשך יישום התוכנית ייעשה בכפוף לקבלת התקצוב מהמשרד לשיוויון חברתי , כדלקמן:
1. הסך הכולל העומד לצורך המשך תכנית הקמת מרכזי יזמות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת עומד של 30 מליון ₪ כאשר סכום זה מורכב מסך של 15 מלייון ₪ אשר יוקצה ע"י ות"ת וסך של 15 מליון ₪ אשר יוקצה לות"ת ע"י המשרד לשוויון חברתי.
2. מתוך הסך הכולל, יחולק סך של 21.75 מיליון למוסדות שהגישו הצעות לקול הקורא שפרסמה ות"ת להקמת מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה ואשר דורגו ע"י ועדת השיפוט במקומות: רביעי – עשירי וזאת באופן מדורג ובהתאם למיקום ההצעה כמפורט בטבלה להלן (באופן שההצעות שדורגו במקום הרביעי-עשירי קיבלו לפחות 50% ומעלה מציון הניקוד שקיבלה ההצעה שזכתה במקום הראשון (92)):

דירוג ניקוד המוסד/המוסדות מענק במליוני ₪
מקום ראשון 92 האוניברסיטה העברית + בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב + עזריאלי המכללה להנדסה בירושלים 20
מקום שני 89 אוניברסיטת תל-אביב + שנקר אומנות. עיצוב. הנדסה 15
מקום שלישי 80 הטכניון 10
מקום רביעי 76 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 6
מקום חמישי 64 המכללה האקדמית ספיר 5
מקום שישי 60 אוניברסיטת בר-אילן 4
מקום שביעי 58 אפקה, המכללה האקדמית להנדסה 3
מקום שמיני 56 אוניברסיטת חיפה + המכללה האקדמית להנדסה בראודה + המכללה האקדמית תל חי 2
מקום תשיעי 52 HIT    מכון טכנולוגי חולון 1
מקום עשירי 48 אוניברסיטת אריאל בשומרון 0.75

3. יתרת הסכום, בסך 8.25 מיליון ₪, תוקצה בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי לפעולות עתידיות המיועדות להמשך התכנית, הכל כפי שיקבע ע"י ות"ת.
4. התקציב יהיה ל-4 שנות פעילות ויותנה בהגשת תכניות עבודה מותאמות לסכומי המענקים החדשים, מתוך הנחה שלתכניות אלו תרומה רוחבית במוסד/ות.
5. התקציב מותנה בקבלת התקציב בפועל מהמשרד לשוויון חברתי.