25/05/16

המשך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, ולהחלטת ות"ת מיום ה-4.2.2015 והחלטת מל"ג מיום 10.2.2015 בנושא המתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה לאחריות ות"ת, ובהתבסס על הדיווח המקיף שקיבלה מהצוות המקצועי ולאור האמור במסמך 3908, בכדי לקדם את המשך מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת באופן הדרגתי ומבוקר, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כמפורט להלן:

  • בהתאם למדיניות מל"ג-ות"ת ומשרד החינוך לפיו מעתה מעבר של מכללה אקדמית לחינוך לאחריות ות"ת יתאפשר באמצעות איחוד בלבד (כלומר לא יתאפשר מעבר עצמאי נוסף), תופץ "מפת הדרכים" (המופיעה בנספח 3 למסמך) למכללות האקדמיות לחינוך שטרם עברו לות"ת, שתעמיד חלופה לאיחוד לכל מכללה (מפת הדרכים תהווה הצעה אך לא תחייב).
  • תוך שלושה חודשים ממועד פרסום "מפת הדרכים" המכללות תצטרכנה להציג נייר הסכמה עקרוני (עד אוקטובר 2016) עם החלופה המועדפת (או עם מוסד אחר שאושר ע"י ות"ת) חתום ע"י מורשי החתימה של כל המוסדות הרלוונטיים לאיחוד.
  • תוך שלושה חודשים נוספים (ינואר 2017) המכללות ידרשו להציג תכנון ראשוני אשר יכלול את אופן האיחוד, הסינרגיה שתתקיים, יתרונות/חסרונות וכיו"ב.  כמו כן יוצג לו"ז לגבי יישום האיחוד בפועל על כלל ההיבטים: אקדמי, תאגידי, תקציבי, אדמיניסטרטיבי. לאחר הצגה זו ואישור מל"ג ו-ות"ת ומשרד החינוך למסמך, המוסד יחל בקבלת ליווי מהצוות המקצועי ליישום האיחוד בפועל.
  • ככלל, מכללה אשר לא תעמוד במועדים שנקבעו לעיל, לא תקודם התפתחותה האקדמית (לא תאושרנה תכניות לימוד חדשות עד שיאושר המסמך המופיע בסעיף ג' לעיל).
  • ביצוע פנייה למשרד האוצר להשגת משאבים שיובטחו מראש למוסד לאחר ביצוע תהליך האיחוד, ואשר יהיה מיועד לבינוי ולהשקעות נוספות הנגזרות מהאיחוד (הצטיידות, ההתאמות הנדרשות בסגל, בינוי ושדרוג תשתיות וכיו"ב) ותוך שאיפה למתן תמריצים למוסדות חלוצים שיבצעו ראשונים את האיחוד.
  • בהמשך להחלטת מל"ג מיום ה-12.1.2016 להקמת ועדה לבחינת כלל הסוגיות הנוגעות להכשרת המורים בישראל (בעקבות דוחות הערכת איכות בתחום החינוך), הועדה תתבקש (בהתאם לצורך) לחוות דעתה בשאלות הנוגעות לתהליך מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת לבפרט מעקב ואבטחה של יישום מיטבי של האיחודים בין המוסדות.

במקביל, ות"ת מנחה את הצוות המקצועי למפות באופן יסודי את המשך התהליך ולהביא בפניה נקודות להן יידרש פתרון בשלב מתקדם יותר לתמיכה במתווה.