06/09/15

המשך תוכנית המלגות לקליטת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו

א. בהמשך ליישום התכנית המקיפה לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו שאושרה בשנה"ל תשע"ג (2012/2013) והוקמה כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים הדו צדדיים (הבילטרליים) בין סין והודו לבין ישראל, ולאחר תהליך הערכה ומשוב, מחליטה ות"ת לאשר את פתיחתו של מחזור אחד נוסף של עד 45 מלגות תלת-שנתיות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו בשנה"ל תשע"ז.

ב. התשלום למלגאי, אשר יכלול את סך המלגה ותקציב נסיעות (המיועד לטיסות בינ"ל), יעמוד על 115,000 ₪ לשנה, למשך של עד שלוש שנים, כאשר 40% מן התשלום הנ"ל ימומנו על ידי האוניברסיטה הרלוונטית, ו-60% הנותרים ימומנו ע"י משרד האוצר וות"ת, בחלוקה של 70% ו-30%, בהתאמה, בכפוף לאישור משרד האוצר. כך, התקציב הכולל של מחזור המלגות (במימון ות"ת ומשרד האוצר) יעמוד על כ-9.3 מיליוני ₪ בפריסה על פני שלוש שנים בין השנים תשע"ז-תשע"ט.

ג. בהתאם לנזכר לעיל , מחליטה ות"ת לאשר את הקול קורא לשנה"ל תשע"ז כדלהלן:

 

 

קול קורא להגשת מועמדים לתכנית מלגות ות"ת
לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו – מחזור ה', תשע"ז

1. רקע

הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), בשיתוף משרד האוצר, מבקשת לעודד קליטתם של בתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו באוניברסיטאות בישראל, על מנת לחזק את הקשרים האקדמיים בין ישראל למדינות אלו. מדיניות זו באה על רקע עמדת ממשלת ישראל הקוראת למקד מאמץ מול סין והודו ולהדק ולהרחיב את קשרי האקדמיה עמן. בהתאם לכך תקצה ות"ת בשנה"ל תשע"ז עד 45 מלגות תלת-שנתיות[1] לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו, אשר תמומשנה בכפוף להתאמה האקדמית של המועמדים, כפי שתוערך על ידי וועדות השיפוט הכפופות לוועדת ההיגוי לקידום שיתוף פעולה אקדמי עם סין והודו, אשר מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים.

הערה:  הקול קורא כתוב בלשון זכר אך מתייחס למועמדים ומועמדות כאחד.

 

לתשומת לבכם, לאור דיון ות"ת מיום 6.9.15 בעניין המשך הפעלת תכנית המלגות, הוכנסו מספר שינויים ב"קול קורא" הנוכחי. למען הסר ספק, שינויים אלו תקפים אך ורק למועמדים אשר ייקלטו במסגרת המלגה בשנה"ל תשע"ז.

2. יעדי התכנית

2.1 פיתוח הקשרים עם המדינות סין והודו בדגש על עידוד קשרי המחקר האקדמיים של מדינת ישראל עם מדינות אלה.

2.2 הגדלת מספר בתר-הדוקטורנטים הבינלאומיים המצוינים בארץ ושמירה על מגמת עיבוי קבוצות המחקר באוניברסיטאות.

3. המלגות

3.1 הוועדה לתכנון ולתקצוב תקצה בשנה"ל תשע"ז עד 45 מלגות לתקופות של עד שלוש שנים לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו בכלל האוניברסיטאות בישראל, אשר תמומשנה בכפוף להתאמה האקדמית של המועמדים כפי שתוערך על ידי וועדות השיפוט. מלגות אלו יחולקו בסבב אחד ולפי הפירוט המופיע בסעיף 5.

3.2 גובה המלגה ותקציב הנסיעות יעמוד על 115,000 ₪ מידי שנה (במחירי תקציב תשע"ז) למשך שנתיים אקדמיות, עם אפשרות הארכה לשנה שלישית, מזה 69,000 ₪ לשנה הקצבת ות"ת, וסכום שלא יפחת מ-41,000 ₪ לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף, תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 5,000 ₪ (במחירי תקציב תשע"ז), לטובת כיסוי הוצאות נסיעות בינלאומיות כגון הגעה לישראל בתחילת המלגה, נסיעות לכנסים, סדנאות בתי ספר ופגישות עבודה בחו"ל. יצוין, כי תקציב הנסיעות הינו נצבר משנה לשנה ויוכל לשמש את המלגאי לטובת נסיעות כנ"ל בתקופת המלגה או גם לטובת נסיעות כנ"ל לישראל בתקופה של עד שנה לאחר תום המלגה. האוניברסיטאות יהיו אחראיות לניהול תקציב הנסיעות.

3.3 יובהר, כי תשלום המלגה של ות"ת לאוניברסיטה יבוצע לכל היותר מאוקטובר 2016 עד אוקטובר 2019 בכפוף לדיווח האוניברסיטה (גם אם מועד תחילת או סיום המחקר חורג מתאריכים אלו).

3.4 יובהר, כי על המלגאי להגיע לישראל עד לתאריך 01/03/2017 לשם מימוש המלגה. אי הגעה עד למועד הנתון תתפרש כוויתור המלגאי על המלגה. כאמור, מלגאי שיגיע לאחר תאריך היעד הנתון לא יזכה למימון ות"ת עבור שהותו בישראל בכלל ובאוניברסיטה בפרט.

3.5 מלגאי שיבקש לעבור אוניברסיטה ו/או מנחה במהלך תקופת המלגה יידרש להגיש בקשה בנידון, כאשר בקשתו תעבור לידי החלטת וועדת ההיגוי של שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו. במסגרת זו יתבקשו הן האוניברסיטה הקולטת והן האוניברסיטה אליה משויך המלגאי להמציא אישורים רלוונטיים בהתאם לבקשת מל"ג/ות"ת.

3.6 מתן המלגה כפוף לתנאים הבאים:

3.6.1 המלגאי מתחייב כלפי האוניברסיטה:

לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של חודשיים או יותר. האוניברסיטה לא תאשר את הפסקת עבודת המחקר ליותר משנה אחת. בכל מקרה, חודשי ההפסקה לא יאפשרו את הארכת המלגה מעבר לאוקטובר 2019.

3.6.2האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:

 • המלגאי רשאי לעבוד במסגרת האוניברסיטה, על פי הגבלות האוניברסיטה ומשרד הפנים, אולם האוניברסיטה מתחייבת לא להעסיק את המלגאי על חשבון המלגה.
 • להעמיד לרשות המלגאי את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול מיטבי של שנות המחקר.
 • להעמיד לרשות המלגאי סך של 5,000 ₪ (במחירי תקציב תשע"ז) לשנה למשך שלוש שנים לכיסוי נסיעות בינלאומיות, כמפורט לעיל בסעיף 3.2 (סך של 15,000 ₪ שניתנים לניצול לתקופה של עד שנה לאחר תום המלגה).
 • להביא לידיעת המלגאי את תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל.
 • להביא לידיעת המלגאי את עלויות המחייה בישראל.
 • לספק דו"חות עיתיים בנושאים אקדמיים וכספיים הנוגעים למלגאי.

4. הנחיות להגשת הצעות

4.1 כל אוניברסיטה רשאית להגיש עד 15 מועמדים לקול קורא זה, העומדים בתנאי התקנון. את המועמדים יש לדרג בהתאם לסדר העדיפויות של האוניברסיטה. הגשת מועמדות לות"ת תיעשה באמצעות האוניברסיטאות בישראל בלבד כאשר לוחות הזמנים הפנימיים של האוניברסיטאות מחייבים את המועמדים. טופס ההגשה מצורף לקול קורא זה (נספח א'). יובהר, כי הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי האוניברסיטה, אך אינה מתחייבת לפעול על פיו.

את רשימת המועמדים של האוניברסיטה יש להגיש לפי נספח א' בלבד, כקובץ וורד או אקסל. האוניברסיטה מתבקשת לא להגיש רשימת מועמדים בטבלה אחרת ו/או להוסיף עמודות נוספות לטבלה.

4.2 המועמדים יפנו ישירות לאוניברסיטאות, ובחירתם ע"י האוניברסיטאות תיעשה בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון המצ"ב.

4.3 לטופס הבקשה יש לצרף את החומר בחלוקה ברורה בין החומר המנהלי לחומר האקדמי, כאשר את החומרים יש לשלוח בקבצים נפרדים תחת כותרת *שם המועמד – מנהלי*, *שם המועמד – אקדמי*.

4.3.1 חומר מנהלי – כל הדרישות המפורטות הן תנאי סף למעבר המועמד לשיפוט הועדה:

 • טופס בקשה למועמד מלא וכן חתימה על התחייבות על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת (מצ"ב לקול קורא זה – נספח ב').
 • מכתב רשמי בחתימת הרקטור, ובו התחייבות האוניברסיטה על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת (נספח ג').
 • אישור קבלת תואר ראשון, שני ושלישי (במידה שיש). יובהר כי אין צורך לצרף ציונים.
 • אם המועמד טרם סיים את התואר השלישי יש לצרף אישור מטעם האוניברסיטה/המנחה כי המועמד נמצא בתהליכי כתיבת הדוקטורט, וכי הוא עתיד לסיים את התואר עד לכל המאוחר במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ.

4.3.2 חומר אקדמי (באנגלית), כל הדרישות המפורטות הן תנאי סף למעבר המועמד לשיפוט הוועדה:

 • קורות חיים של המועמד בצירוף רשימת פרסומים של המועמד. על יד כל פרסום יש לציין את ה-Impact Factor"" של כתב העת, אם ידוע.
 • נספחים לפי המפורט בטופס בקשה למועמד, ביניהם:
  • תקציר תכנית המחקר של המועמד – עד שני עמודים. יושם דגש מיוחד על שיתוף פעולה בין המועמד למנחה בעת ניסוח ההצעה.[2]
  • תקציר הדוקטורט (עד עמוד).
 • שלושה מכתבי המלצה, והמלצה או מכתב מטעם המנחה הישראלי.
 • מכתב התחייבות מטעם המנחה הישראלי המיועד באוניברסיטה אשר מפרט ומנמק את רצונו וסיבותיו לקבלת המועמד. ככל שהמכתב מפורט ומנומק יותר, כך גדלים בצורה משמעותית סיכוייו של המועמד.

 5. תהליך בחירת המועמדים

5.1 ועדת ההיגוי לקידום שיתוף פעולה אקדמי עם סין והודו, תוך שימוש בוועדות שיפוט תחומיות, תבחן את נתוני המועמדים המוגשים, תבחר את המועמדים לקבלת המלגה.

5.2 מועמדים בעלי אזרחות הודית או סינית אשר השלימו את לימודי הדוקטורט במוסד מוביל מחוץ  לסין או הודו  לא יהוו יותר מ-50% מסך הזוכים.

5.3 המועמדים יפנו ישירות אל אנשי הקשר באוניברסיטה שבה הם מעוניינים להשתלם. כל אוניברסיטה תבחן באופן עצמאי את התאמתם של המועמדים ולאחר מכן תגיש את מועמדיה לות"ת. על האוניברסיטה לבדוק את התאמת המועמד/ת הן מבחינת רמתו האקדמית ויכולות המחקר שלו, וכן מבחינת רמת האנגלית. לצורך כך, יתבקשו המועמדים להגיש לאוניברסיטאות, יחד עם תיק הבקשה שלהם, תוצאות מבחן בין-לאומי לבחינת רמת אנגלית כשפה זרה.

5.4 בקול קורא זה יחולקו מלגות על פי שיקול דעתם של חברי וועדות השיפוט בהתאם לרמה האקדמית של המועמדים. תוצאות מיון הסבב הנוכחי יוכרזו במהלך חודש ינואר 2016.

5.5 קול קורא זה מתיר את החלוקה של עד 45 מלגות לשנת תשע"ז. עם זאת, יש לציין כי ביכולתן של וועדות השיפוט שלא לחלק את כל המלגות, אם הרמה האקדמית של המועמדים אינה מספקת.

5.6 כל אוניברסיטה תוכל להגיש לא יותר משני מועמדים לאותו מנחה לקול קורא זה (כאשר ניתן לזכות ב-2 מלגות תחת אותו מנחה). בנוסף, הגשת מועמד במחזור מסוים אינה מגבילה את המנחה מהגשת מועמד נוסף במחזור אחר (תשע"ח ואילך).

5.7 חל איסור על מועמד להגיש את מועמדותו באמצעות שתי אוניברסיטאות שונות באותו מחזור.

5.8 מועמד אשר הגיש את מועמדותו במחזור מסוים, ולא זכה במלגה רשאי להגיש את מועמדותו פעם נוספת במחזור אחר (תשע"ח ואילך).

5.9 אין להגיש מועמדים שלא עומדים בתנאי הסף (ראה פירוט סעיף  6).

5.10 בחירת הזוכים תעשה על בסיס כלל ארצי (ולא אוניברסיטאי), על-פי מצוינות אקדמית, בהתאם לקריטריונים שפורטו בקול הקורא ובהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההיגוי ושל וועדות השיפוט שתקים. הקריטריונים למצוינות מדעית יתבססו, בין היתר, על פעילותו האקדמית של המועמד, תכנית המחקר העתידית, רשימת פרסומים, רשימת עבודות מדעיות, המלצות, ומכתב המנחה. כאמור, הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי האוניברסיטה, אך אינה מתחייבת לפעול על פיו.

6. תנאי סף למועמדים

המועמדים יעמדו בתנאים הבאים:

6.1 על המועמדים להגיש את המועמדות לאוניברסיטה עד לתאריך 10.2015 כאשר על האוניברסיטה להגיש למל"ג/ות"ת את טבלת המועמדים עד לתאריך 15.11.2015.

האוניברסיטה רשאית לקבוע תאריך שונה להגשת המועמדות, אך על האוניברסיטה לעמוד בתאריך הסופי להגשת כלל המועמדים לות"ת.

6.2 על המועמד להיות אזרח סין או הודו, ולא בעל אזרחות ישראלית. לשם הבהרה, מועמדים בעלי אזרחות הודית או סינית אשר השלימו את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה  מובילה  מחוץ  לסין או הודו יכולים אף הם להגיש בקשה למלגה.

6.3 על המועמד להיות בעל תואר שלישי, אשר תאריך קבלתו לא עולה על חמש שנים, או המתעתד לקבל תואר שלישי כמפורט בסעיף 6.4, אשר במועד פרסום קול קורא זה לא חלפה למעלה משנה ממועד עיסוקו האקדמי האחרון, כאמור, התאריך המוקדם ביותר לסיום עיסוק אקדמי: 09.2014

6.4 ניתן יהיה להגיש מועמד אשר טרם השלים את עבודת הדוקטורט במועד ההגשה, בתנאי שיומצא אישור מהגורם המוסמך באוניברסיטה בו מתבצע הדוקטורט, כי המועמד ימלא את כל חובותיו האקדמיות ויגיש לשיפוט את עבודת הדוקטורט לכל המאוחר במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ. בכל מקרה אם המועמד לא יקבל את הדוקטורט במהלך השנה הראשונה לשהותו בארץ – לא יוכל להמשיך בפעילותו והאוניברסיטה תפסיק את מתן המלגה.

6.5 המועמד יהיה מיועד להשתלם בתחומו המדעי במשך תקופה מוגבלת, בפעילות מחקרית, בזמן מלא, בקבוצת מחקר מבוססת באוניברסיטה בישראל, תחת הנחייתו של חוקר בכיר מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה.

6.6 לא ניתן להגיש מועמדים אשר התחילו את השתלמותם במוסד בארץ כבתר-דוקטורנטים לפני תאריך פרסום קול קורא זה: 08.09.2015

7. נהלי דיווח ותשלום

האוניברסיטה תגיש לות"ת כל שנה (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט):

7.1 דיווח אקדמי ודיווח כספי לגבי המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית במחזור זה:

7.1.1 בשנת תשע"ז – לאחר 6 חודשי עבודה (בחודש אפריל) יוגש דו"ח אשר מביע את רצונו של המנחה להמשיך בהעסקתו של המלגאי, ויהיה חתום על ידי המנחה.

7.1.2 בשנת תשע"ח – לאחר 18 חודשי עבודה (בחודש אפריל) יוגש דו"ח אשר מפרט את פועלו ועבודתו של המלגאי במעבדה עד כה. דו"ח זה מועבר לשיפוטה של וועדה מקצועית, אשר מחליטה האם לאשר את המשך המלגה לשנה השלישית.

7.1.3 בשנת תשע"ט – עד סוף ספטמבר יוגש דו"ח אשר מסכם את פועלו של המלגאי בתום 3 שנים, ומתמקד בעיקר בנקודות השיפור והשימור.

7.1.4 בכל שנה יש להגיש עד ה-30 בספטמבר דיווח כספי אשר יהיה חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים באוניברסיטה.

7.2  האוניברסיטה מתחייבת להודיע לות"ת בהקדם האפשרי על כל הפסקת לימודים של חודשיים או יותר, תוך ציון הסיבה, ובפרט על מלגאים אשר מלגתם מופסקת מכל סיבה שהיא.

7.3 על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים הזכאים מכל המחזורים. יצוין, כי חידוש המלגה משנה לשנה מותנה בהחלטת וועדת ההיגוי בהסתמך על המלצות האוניברסיטה.

 

[1]  מלגות למשך שנתיים עם אפשרות הארכה לשנה שלישית.

[2] תכניות מחקר אשר לא תכתבנה במיוחד עבור בקשה זו (המועתקות מבקשות אחרות) יפגעו משמעותית בסיכוייו של המועמד.