29/05/18

המשך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית – פעימה רביעית

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את ההמלצות המופיעות במסמך מס' 9891 לגבי תוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות הקריטריונים והנימוקים, כמפורט:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף ידונו במסגרת הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.

הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י מל"ג.

ההמלצות המופיעות במסמך 9891 צורפו כנספח להחלטה זו.