16/05/18

המשך תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית – פעימה רביעית

תשע"ח/115 – החלטה

ביום 16.5.18 דנה ות"ת בפעימה הרביעית של התוכנית  לתכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית .

ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4276 לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות הקריטריונים והנימוקים, ולהעביר את המלצותיה למל"ג כמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן –

ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור ות"ת ומל"ג, בכפו לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.

  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן

ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.

  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן

ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף,יידונו במסגרת הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.

  • הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות המל"ג

יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י המל"ג.