10/07/19

המשך תכנית המלגות של ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו

בישיבתה ביום 10.7.19 הוצגה בפני ות"ת תוכנית המלגות של ות"ת לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו (ראה מסמך 4564).
בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, מחליטה ות"ת לאשר את המשך תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו באותה מתכונת למחזור נוסף (תשפ"א) כדלקמן:
1. התכנית תהיה פתוחה לבתר-דוקטורנטים מסין ומהודו.
2. יינתנו 55 מלגות דו-שנתיות במחזור.
3. כבשנים קודמות, גובה המלגה יעמוד על 115 אלש"ח לשנה. מתוך כך, חלק ות"ת הינו 69 אלפי ₪, והיתרה בסך של 46 אלפי ש"ח תמומן ע"י האוניברסיטה הרלוונטית, ויוקצבו מתוכה 5 אלפי ₪ לשנה לטובת נסיעות לחו"ל.
4. עלות התכנית למחזור תעמוד על7.6 מלש"ח.
5. במהלך השנה הקרובה, ובמסגרת הדיונים על המשך התוכנית הרב שנתית לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה, יובא לדיון בות"ת הנושא הרחב של המשך תכניות המלגות לסטודנטים ובתר-דוקטורנטים בינלאומיים.
6. בהתאם לכך, ות"ת מאשרת את הקול קורא לשנה"ל תשפ"א כמופיע במסמך 4564.