04/11/03

יצירת המשכיות בין מועצה נבחרת למועצה יוצאת – החלטת מועצה מיום 4.11.2003

שרת החינוך, התרבות והספורט התייעצה עם המועצה באשר להתקנת התקנה לעניין יצירת המשכיות בין מועצה נבחרת למועצה יוצאת. להלן נוסח התקנה עליו הוסכם במועצה:

א.  בהצעת הממשלה בדבר מינוי חברי מועצה לפי סעיף 4א לחוק, יהיו לפחות רבע מהחברים המוצעים חברים במועצה היוצאת.

ב. לתקנות אלה ייקרא "תקנות המועצה להשכלה גבוהה (המשכיות הרכב המועצה) תשס"ד- 2003".