22/02/17

המתווה האקדמי של התוכנית הרב-שנתית – פעימה ראשונה

ות"ת מחליטה להביא בפני מל"ג את ההמלצות המופיעות  במסמך 4018א', לגבי התוכניות שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי ההיי – טק, האומנויות והעיצוב, כולל תיקון ההמלצה לגבי התכניות לתואר שני במדע הנתונים שיאושרו להגשה בכפוף לקיום ליבה במדעי המחשב בהתאם להחלטת תת ועדת ההייטק, לרבות הקריטריונים והנימוקים כפי שמופיעים במסמך הנ"ל,  וכמפורט להלן:

  • תוכניות שמומלץ לאשר את הגשתן – ניתן לאשר למוסדות מיידית להתחיל בתהליך העבודה לקראת הגשתן לאישור מל"ג וות"ת, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שמומלץ שלא לאשר את הגשתן – ניתן להודיע למוסדות כי לא ניתן לאשר בשלב זה את הגשת התוכנית המלאה מהסיבות המפורטות, בכפוף לאישור מל"ג את המלצות ות"ת בנושא.
  • תוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן ומומלץ לקיים בהן דיון פרטני נוסף במסגרת הדיון על הפעימות הבאות שעל הרכבן המפורט תתקבל החלטה ברמת הנהלת ות"ת/מל"ג.
  • הדיון בערעורים שיגישו המוסדות להשכלה גבוהה בנוגע להחלטות מל"ג, יערך לאחר סיומו של הדיון בתוכנית הרב שנתית האקדמית כולה ואישורה ע"י מל"ג