25/05/16

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה הבדואית – מחזור נוסף לפיילוט

ות"ת מאשרת מחזור שני של פיילוט לתכנית "שער לאקדמיה" לחברה הבדואית בנגב, המופעלת במכללה האקדמית ספיר, לכ- 130 סטודנטים נוספים, בסך של כ 18,280 אש"ח, בהתאם להתחייבות משרד החקלאות ומשרד האוצר לתקצוב 9,750 אש"ח מסכום זה.

מובהר בזאת כי הרחבת הפיילוט למחזורים נוספים מותנית באישור ות"ת.