27/04/20

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – עדכון מדיניות

בישיבתה ביום 27.4.20 דנה ות"ת בהמלצות ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, בנושא עדכון המדיניות הרב שנתית, כפי שיפורטו להלן, והחליטה לאמצן.

כמו כן בפני ות"ת הובא מסמך המפרט את אופן הבקרה והפיקוח על התכניות לאוכלוסייה החרדית (מסמך  4685 – מצ"ב). ות"ת רשמה בפניה את המסמך ומבקשת מהצוות המקצועי במינהל ות"ת ומל"ג להמשיך ביישומו.

 

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – עדכון מדיניות