10/01/11

הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים ייחודיים – החלטת המועצה מיום 10.1.2011.

  1.     המועצה להשכלה גבוהה מברכת את שר החינוך, יו"ר המל"ג, ח"כ גדעון סער, ואת יו"ר ות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג, על מאמציהם לקידום הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים ייחודיים.
  2. המועצה מאמצת את התפיסה העקרונית התכנונית-אקדמית המוצעת במסמך זה באשר לשילוב המגזר החרדי במוסדות להשכלה גבוהה, לרבות התנאים בדבר פתיחת תכניות למגזר זה, כולל באמצעות הקמת מח"רים.
  3.  המועצה מנחה כי תיערך בקרה שוטפת באשר להבטחת עמידת התכניות למגזר החרדי, ובמיוחד תכניות הנלמדות מחוץ לקמפוס, בתנאים המפורטים במסמך זה, לרבות בקרה כי רמת התכניות, חברי הסגל המלמדים בהן, הבחינות ותשתיות הלימודים זהות לתכניות הנלמדות בקמפוסים.
  4. המועצה מבקשת להמשיך ולקדם את שילוב המגזר האתיופי, הבדואי, הערבי, והדרוזי בהשכלה הגבוהה, כפי שהוצג במסמך זה.
  5. למען הסר ספק, החלטה זו חלה על כל תכניות הלימודים למגזרים ייחודיים, כאמור במסמך, קיימות וחדשות, בכל המוסדות להשכלה גבוהה (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים).