24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' סוזאן קונריי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה החיובית של פרופ' קונריי על התייחסות אוניברסיטת תל אביב להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.

3.         יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.