24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל”ג – אוניברסיטת אריאל שבשומרון

בישיבתה ביום כ”ד באלול תשע”ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל”ג מודה לפרופ’ אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל”ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ’ היימן על התייחסות אוניברסיטת אריאל להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. בדיווח האחרון, המוסד והמחלקה לא הציגו את תוכנית העבודה באופן מלא. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל”ג אודות יישומן עד ליום 01.07.2020.

א.         לדווח על מסקנות הצוות שאמון על פיתוח היעדים והתוכנית האסטרטגית למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ולתחומים משלימים (סינרגטיים). בדיווח זה, יש להתייחס לנקודות הבאות:

  1. המלצות עתידיות של הצוות בנוגע למבנה הסגל, תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה של סטודנטים למחלקה וכיו”ב.
  2. ניסיונות הגיוס של סגל חדש כפי שמצוין בתגובת המוסד לדו”ח – לרבות שמותיהם, תחום ההתמחות שלהם ודרגתם האקדמית.