24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות המכללה האקדמית להנדסה אפקה להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.