24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות הטכניון להמלצות הוועדה, שרובן יושמו באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.