24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.