24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות המרכז האקדמי לב להמלצות הוועדה, שחלקן יושמו באופן מלא.
  3. המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק לחלק מהמלצות הוועדה. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד ליום 01.07.2020:

א.         רה-ארגון תוכנית הלימודים.

ב.         מבנה תוכנית הלימודים החדשה, בדגש על מספר קורסי הבחירה ואופן הצעתם בתוכנית (מסלולי התמחות, בחירה כללית, דרישות קדם וכו').