24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות למרכז האקדמי רופין להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. על המוסד והמחלקה לבחון מחדש את מסלול לימודי הערב, כולל התייחסות להישגי הסטודנטים במסלול זה, ומספר שנות הלימוד בפועל, ובמידת הצורך להתאים את מבנה המסלול, ולדווח למל"ג בנושא עד ליום 01.07.2020.