24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – מכון טכנולוגי חולון

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו של פרופ' היימן על התייחסות המכון הטכנולוגי חולון להמלצות הוועדה, שחלקן יושמו באופן מלא.
  3. המוסד והמחלקה לא התייחסו באופן מספק להערות בנוגע לחזון ותוכנית הלימודים. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות ולדווח למל"ג אודות יישומן עד ליום 01.07.2020:

א.         על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, לקיים דיון מעמיק ולנסח את החזון ומטרות התוכנית להנדסת חשמל באופן עקבי תוך התייחסות לכלל התחומים המרכיבים את התוכנית, לרבות מיקומו ואופיו של המחקר בתחום זה במוסד.

ב.         פעילות והתקדמות הצוות שהוקם לשיפור תשתיות המעבדות.