24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להמלצות הוועדה, ואת ציונו לשבח של הנהגת התוכנית על ההתייחסות העניינית והמעמיקה לדו"ח הוועדה והתהליך המקיף שהיא מובילה לשדרוג התוכנית.
  3. על המוסד והמחלקה לדווח למל"ג על המשך יישום ההמלצות הבאות עד ליום 01.07.2020:

א.         הרכב ופעילות הוועדה המייעצת שהמכללה דווחה על הקמתה לצורך עדכון מבנה תוכנית הלימודים של התוכנית להנדסת חשמל.

ב.         יישום השינויים שעליהם דיווח המוסד בעבודות הגמר ומידת הצלחת השינוי.

ג.          הגברת מעורבות המכללה בתעשייה ופיתוח קשרים עם התעשייה לצורך העשרת התוכנית.

ד.         הגדלת היצע הקורסים בתחום הנדסת התוכנה.

ה.         איזון בין הלימודים התיאורטיים והמקצועיים בתחום.