27/09/16

הנדסת תעשיה וניהול – מעקב אחר דוחות יישום הערכת איכות באוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' נוף המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות באופן חלקי בלבד (נתן מענה לארבע מתוך 16 ההמלצות של הוועדה).
  3. על המחלקה לתת מענה להמלצות הבאות:

א.         לגייס באופן מיידי חברי סגל קבועים למחלקה.

ב.         על המחלקה להגביר שת"פ עם מחלקות נוספות במוסד ועם מחלקות נוספות בתחום ממוסדות אחרים.

ג.          על המחלקה לגבש חזון ומיקוד לתוכנית, אשר יבדיל וייחד אותה על פני מחלקות דומות במוסדות אחרים.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצה המפורטת בסעיף 3 א-ג, עד סוף שנת הלימודים תשע"ח.