27/09/16

הנדסת תעשיה וניהול – מעקב אחר דוחות יישום הערכת איכות במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' נוף המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות באופן כמעט מירבי (נתן מענה הולם ל-18 מתוך 21 ההמלצות שקיבל מהוועדה), כולל התייחסות להמלצות בנוגע להורדת עומס ההוראה, גיוס סגל במשרה מלאה ועדכון הסילבוס.
  3. על המחלקה לתת מענה להמלצות הבאות:

א.         לדווח על שיפור תשתיות המחלקה ובפרט על בניית משרדים חדשים לחברי הסגל.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצה המפורטת בסעיף 3, עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.