27/09/16

הנדסת תעשיה וניהול – מעקב אחר דוחות יישום הערכת איכות באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' נוף המוסד יישם את רוב המלצות הוועדה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         על המוסד לשים לב לחוסר הייצוג הנשי בקרב חברי הסגל.

ב.         יש להמשיך לעבוד על הקמת ביה"ס המתוכנן על מנת להמשיך ולשפר את המחלקה בפרט ביחס לניצול יעיל יותר של חברי הסגל ולקיום שת"פ מחקריים תוך מחלקתיים ותוך מוסדיים.

  1. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.