27/09/16

הנדסת תעשיה וניהול – מעקב אחר דוחות יישום הערכת איכות בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. הסוקר ציין לטובה את התייחסות המוסד להמלצות הוועדה שחלקן הגדול מולאו באופן מלא וחלקן באופן חלקי. צויין לטובה שיתוף הפעולה של המחלקה ושל המוסד בנוגע ליישום ההמלצות המדוברות.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, אשר על פי חוות דעת הוועדה נמצאת ברמה בינלאומית, על המוסד להמשיך ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         על המוסד להמשיך לשפר את עומס ההוראה.

ב.         על המוסד לשפר את התשתיות במחלקה.

ג.          על המוסד להמשיך לעבוד על שיפור יחס  סגל-סטודנטים.

  1. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.