25/05/16

הנחיות ות"ת בנושא הפחתת עומס הוראה לחברי מל"ג מכהנים

ות"ת מחליטה להנחות את המוסדות להשכלה גבוהה להפחית 2 שעות שבועיות מחובת ההוראה של חבר סגל אקדמי בכיר המכהן כחבר מל"ג.

היקף ההפחתה האמור לא יעלה על שליש מחובת ההוראה, ומספר שעות ההוראה, במקרים בהם חבר הסגל זכאי להפחתות נוספות על פי הנחיות ות"ת, לא יפחת מחובת ההוראה המינימאלית על פי הנחיות ות"ת הרלוונטיות וההסכמים הנוהגים לפי סוג מוסד.

הנחיה זו היא לשנים תשע"ז ותשע"ח בלבד.

נוסח ההנחיה למוסדות יתואם עם סגן הממונה על השכר במשרד האוצר.